Al optagning og søsætning aftales med havnekontoret, og afregnes forud i henhold til havnens takstblad

.pallekran09
Når mobilkranen er i funktion, er det forbudt uvedkommende, at færdes i dens arbejdsområde.

Ved søsætning/optagning - herunder ved transport med mobilkranen - har bådejeren ansvaret for, at styrelinerne er vel dimensionerede og forsvarligt fastgjorte til båd og mobilkran.
Føreren af mobilkranen kan afvise at foretage en søsætning/optagning, hvis han mener at styreliner eller andre forhold ikke er i orden, og disse ikke umiddelbart kan bringes i orden af bådejeren.

Søsætning/optagning
Bådejeren skal kunne forevise kvittering fra havnekontoret for betalt søsætning/optagning, samt for evt. aftalt ekstra arbejde (styrelineholder mm).
Det er bådejerens pligt at oplyse sandfærdigt om bådens vægt. Båden henstilles på den landplads som anvises af havnens personale. 

Afrigning, afstivningsgrej og mærkning
Fartøjet skal afrigges, og ligge klar ved spunsen i god tid før det for optagning aftalte tidspunkt.
Bådejeren skal selv sørge for at det nødvendige hjælpemandskab (mindst to personer, inkl. bådejeren) er tilstede. Ønsker bådejeren, at havnen skal stille med hjælpemandskab (max. 1 person, udover kranfører) aftales dette på forhånd med havnekontoret.
Bådejeren betaler denne ydelse forud, sammen med betaling for søsætning/optagning.

Bådejeren skal sikre sig, at afstivningsgrej, vinterstativer, bukke eller lignende i nødvendigt omfang (og korrekt dimensioneret) anbringes klargjort på det sted havnefogeden eller havneassistenten anviser som landplads.

Efter søsætning skal vinterstativer, bukke, klodser og andet afstivningsgrej sammensnøres og fjernes samme dag, og anbringes på det af havnemyndigheden anviste sted, ligesom landpladsen i øvrigt skal rengøres (se regler om dette ”Oprydning på landpladsen”).

PDF med nærmere regler. Klik her