§ 1. S/I Brøndby Havn
S/I Brøndby Havn er en selvejende institution. Dens hjemsted er Brøndby Kommune. Havnens navn skal godkendes af Brøndby Kommune.

S/I Brøndby Havn har ingen oprindelig egenkapital.
Indskyderne hæfter ikke personligt og solidarisk, men alene med eventuelle indskud. Havnebestyrelsens medlemmer hæfter ikke for S/I Brøndby Havns forpligtelser, men kan
blive gjort ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 2. Formål
S/I Brøndby Havns formål er at forestå anlæg og drift af Brøndby Havn i overens- stemmelse med bestemmelserne i nærværende vedtægt.

S/I Brøndby Havn skal skabe mulighed for, at alle valgberettigede foreninger og klubber, jf.
§ 4, får adgang til at udøve deres virksomhed fra havnens område.

§ 3. Brugsret & opsigelighed
S/I Brøndby Havn har af Brøndby Kommune fået overladt brugsretten til det på vedhæftede plan, der er bilag til lokalplan nr. 313, som lokalplangrænse markerede areal, idet ejendomsretten forbliver hos kommunen.

Brugsretten er fra kommunens side uopsigelig til den 1. januar 2045, til hvilken dato eller enhver senere 1. januar brugsretten kan opsiges med 1 års varsel.

Ved opsigelse fra kommunens side har kommunen pligt til, senest 5 år før, at genforhandle institutionens brugsret.

S/I Brøndby Havn kan opsige brugsretten med 1 års varsel til en 1. januar.
Såfremt S/I Brøndby Havn på opsigelsestidspunktet har gældsforpligtelser over for Brøndby Kommune eller gældsforpligtelser, for hvilke Brøndby Kommune tillige hæfter, kan opsigelse fra S/I Brøndby Havn side kun ske mod indfrielse af sådanne gældsforpligtelser.

§ 4. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er havnens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til havnens bådpladslejere.

Havnens øvrige klubber (p.t. godkendte klubber uden bådplads) indkaldes ligeledes til generalforsamlingen. Disse klubber har hver 5 stemmer på havnens generalforsamling. Stemmeret på havnens generalforsamling kan, i lighed med for øvrige brugere, udøves i henhold til fuldmagt.

Deltagelse i havnens generalforsamling er betinget af, at den pågældende person ikke er i restance til havnen.
På generalforsamlingen har hver bådpladslejer 1 stemme.
Den enkelte bådpladslejer har kun én stemme, uanset antallet af bådpladser han måtte leje.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Ingen kan på egne vegne og i henhold til fuldmagt afgive mere end 2 stemmer.
Godkendte klubber, uden bådpladser, kan afgive stemmer i overensstemmelse med de ovenfor angivne regler.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, hvis formanden for havnebestyrelsen, eller:
1. 1/3 af havnebestyrelsens medlemmer, eller
2. mindst ¼ af bådpladslejerne, alternativt
3. ½ af de godkendte klubbers kompetente forsamlinger, skriftlig fordrer det.
Ved ekstraordinær generalforsamling sker indkaldelsen med mindst 3, og max. 6 ugers varsel.
Ved bådpladslejere forstås i nærværende vedtægt alene brugere, som har betalt indskud og har pladskontrakt i Brøndby Havn, samt betaler havneafgift og som ikke er i restance.

Valgret til havnebestyrelsen tilkommer medlemmer af foreninger og klubber med naturlig tilknytning til Brøndby Havn, som f. eks. foreninger og klubber, hvis hovedformål er:
D at drive lystsejlads med sejl- eller motorbåde,
D rosport,
D søspejdersport,
D sportsdykning,
D kano- og kajaksejlads
D og fritidsfiskeri,
Det er en forudsætning, at foreningen eller klubben har, eller vil kunne opnå, hjemsted i Brøndby Kommune, og at medlemmerne fortrinsvis er hjemmehørende i hovedstads- regionen.

Foreningens eller klubbens vedtægter skal være godkendt af Brøndby Kommune.

I tvivlstilfælde afgør kommunen, om en forening eller klub har valgret. Hvis en forening eller klub, efter kommunens skøn, opfylder betingelserne for at opnå valgret, kan kommunen give den selvejende institution pålæg om at meddele foreningen eller klubben valgret.

§ 5 Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab for S/I Brøndby Havn
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af havnetakster
5. Godkendelse af budgetramme for det følgende regnskabsår for S/I Brøndby
Havn
6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen
7. Valg af suppleanter til havnebestyrelsen
8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til havnebestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af mindst 1/4 af de fremmødte stemmeberettigede.

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, med mindre nærværende vedtægter indeholder anden bestemmelse, jf. § 22. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Brøndby Kommune har ret til at overvære generalforsamlingen, hvorfor indkaldelse til disse også skal fremsendes til Brøndby Kommune og til kommunens repræsentant.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 6. HAVNEBESTYRELSE.
Havnebestyrelsen har den daglige ledelse af havnen.

Havnebestyrelsen kan under ansvar for generalforsamlingen iværksætte anlægsarbejder. Havnebestyrelsen fastsætter indskud og lejebeløb, der skal godkendes på general- forsamlingen. Udlejning skal ske på markedsvilkår.
Optagelse af lån kræver generalforsamlingens og kommunens forudgående godkendelse. Havnebestyrelsen består af minimum 7, maksimum 9 ordinære medlemmer, samt 2
suppleanter, der vælges på havnens generalforsamling.

Formand vælges i ulige år
Næstformand og kasserer vælges i lige år
2 ordinære medlemmer vælges i ulige år
2 ordinære medlemmer vælges i lige år

1 suppleant vælges i ulige år
1 suppleant vælges i lige år

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være myndige.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Valgretten tilkommer de i § 4 nævnte foreninger og klubber, der er godkendt inden den
1/9, forud for en ordinær generalforsamling.

Pr. samme dato opgøres antallet af sejl- og bådklubber og antallet af medlemmer af den enkelte valgberettigede forening og klub samt antallet af bådpladslejere.
Opgørelsen skal udarbejdes I overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds regler for registrering af medlemstal med henblik på ydelse af tilskud.

Valgbar er alene bådpladslejere, samt medlemmer af godkendte klubber, som opfylder krav til afgivelse af stemmer og som er myndige, og som ikke er i restance til havnen.
.
Opstillede kandidater skal være tilstede, eller have tilkendegivet sin opstilling ved skriftlig fuldmagt.
Personer som driver erhverv på Brøndby Havn, eller som har deres hovedindtægt fra arbejde på Brøndby Havn, er ikke valgbare til bestyrelsen.

Valgbarhed forudsætter at kandidaten er myndig.

Bådpladslejere med beboerbevis (Bevis for status som fastligger i Brøndby Havn), kan på havnegeneralforsamlingen maximalt opnå valg til 3 pladser i havnens bestyrelse.

1 medlem (observatør) udpeges af Brøndby Kommune.

Afgår et eller flere medlemmer af havnebestyrelsen uden for valgtidspunkterne, indtræder de valgte suppleanter indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsens forretningsgang
Bestyrelsen udpeger selv en sekretær af sin midte.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsordenen. Denne indsendes til Brøndby
Kommune, som sikrer at den efterleves.

Havnebestyrelsen afholder møder, når formanden finder det formålstjenligt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom til formanden.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst én uges skriftligt varsel, medmindre formanden finder, at varslet af hensyn til den eller de sager, der skal behandles, må afkortes.

I mødeindkaldelserne angives dagsorden for bestyrelsesmødet.

Brøndby Kommune har ret til at overvære møderne i havnebestyrelsen, hvorfor indkaldelse til disse møder også skal fremsendes til Brøndby Kommune og kommunens repræsentant.

§ 8. Bestyrelsens beslutninger
Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger i havnebestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Prokura kan gives til en eller flere af havnens ansatte. Meddelt prokura skal meddeles bestyrelsen.

Over forhandlingerne i havnebestyrelsen føres en protokol, der på næste møde underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på det møde, som protokollatet vedrører.
Ligeledes skal der udarbejdes et beslutnings referat, som gøres offentligt tilgængeligt.

§ 9. Tegning af bestyrelsen
Havnebestyrelsen tegnes af formanden, eller næstformanden, i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Honorar
Hvervet som medlem af havnebestyrelsen kan honoreres med et fastsat beløb. Honoraret skal godkendes af Brøndby Kommune.

Gammel § 11. Overdragelse af prokura: Udgår – indskrevet i § 8.

§ 12. Nyanlæg & ombygning
S/I Brøndby Havn forestår for egen regning nyanlæg og ombygninger i havneområdet, med mindre andet aftales med Brøndby Kommune.

§ 13. Kommunens godkendelse af nyanlæg & ombygning
Forinden opførelse af bygninger og anlæg, der forestås af S/I Brøndby Havn, bringes til udførelse, skal projekt med beskrivelse, tidsplan og finansiering godkendes af Brøndby Kommune, der også har ret til at følge arbejdernes udførelse.

Brøndby Kommunes godkendelse af projektet kan ikke medføre ansvar for kommunen.

§ 14. Brugsret til anlæg & bygninger
Bygninger og anlæg, der udføres inden for S/I Brøndby Havns område, tilhører bygherren i det omfang, hvor dette kan ske efter dansk rets regler om ejendomsret til bygninger og anlæg på lejet grund.

Brøndby Kommune har fortrinsret til at leje landarealer inden for havneområdet til den samme leje, som den selvejende institution kan opnå til anden side.

§ 15. Vedligehold af anlæg
Alle anlæg, der omfattes af brugsretten, herunder også anlæg udført af andre end den selvejende institution, skal holdes forsvarligt ved lige.
Enhver udgift til ren- og vedligehold, herunder oprensnings- og afværgeforanstaltninger som følge af forurening af luft, jord og vand, eller fornyelse af anlæg, herunder også de anlæg, der er udført af andre end S/I Brøndby Havn, påhviler alene S/I Brøndby Havn og er Brøndby Kommune uvedkommende.

Vedligeholdes anlæg efter Brøndby Kommunes skøn ikke forsvarligt, kan kommunen, efter forud given henstilling, lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for den selvejende institutions regning.

§ 16. Ophør af brugsretten
Ved brugsrettens ophør, hvad enten det sker ved opsigelse eller ophævelse af brugs- retten, eller af en hvilken som helst anden grund, overtager Brøndby Kommune uden vederlag og i ubehæftet stand de bygninger og anlæg, der indtil da har tilhørt S/I Brøndby Havn.
Der tinglyses deklaration herom.

§ 17. Leje af bådpladser
S/I Brøndby Havn forestår for egen regning driften af havnen.

Ved indgåelse af lejemål af enhver art må alene anvendes kontraktformularer, der er godkendt af Brøndby Kommune.

S/I Brøndby Havn har med kommunen indgået særskilt aftale om kommunens god- kendelsesbeføjelser med hensyn til størrelsen af indskud for bådpladser, jf. kommunens brev af 28. april 1995 til S/I Brøndby Havn.

Lejemål af bådpladser er betinget af medlemskab af en af de i S/I Brøndby Havn godkendte foreninger og klubber, jf. § 4.
Havnebestyrelsen kan dispensere fra kravet om medlemskab af en forening eller klub. Nægter havnebestyrelsen at meddele dispensation, kan afgørelsen indbringes for Brøndby
Kommune til endelig afgørelse.

§ 18. Personale
Havnebestyrelsen ansætter det nødvendige personale, der under ansvar for bestyrelsen varetager den daglige drift af havnen efter nærmere fastsatte retningslinier.

Afskedigelser varetages ligeledes af havnebestyrelsen.

§ 19. Sikkerhedsmateriel
Havnebestyrelsen er ansvarlig for, at havnens sikkerhedsmateriel er i orden, at de nødvendige redningsveje friholdes, og at havnepersonalet er behørigt instrueret om løsning af sikkerhedsopgaverne i og på havneområdet.

§ 20. Ordensreglement
Havnebestyrelsen foranlediger, at der udfærdiges ordensreglement for havnen, dette reglement skal godkendes af Brøndby Kommune.

Havnebestyrelsen foranlediger, at der udfærdiges et reglement for udlejning af arealer og bygninger i havnen samt et reglement for udlejning af bådpladser.
Reglementerne skal godkendes af Brøndby Kommune.

Havnebestyrelsen forestår udlejning af arealer og bygninger på havnen. Indskud og leje kan gøres afhængig af bådpladsstørrelsen.

Driften af havnen skal tilrettelægges således, at der tilstræbes balance mellem indtægter og udgifter, herunder afdrag på Iån.

Et eventuelt driftsoverskud kan alene anvendes i overensstemmelse med den selvejende institutions formål, herunder eventuelt til nedsættelse af afgifter. Enhver anvendelse skal godkendes af Brøndby Kommune.

§ 21. Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet føres efter et af Brøndby Kommune godkendt system.

Inden udgangen af maj måned fremsender havnebestyrelsen til Brøndby Kommunes godkendelse det på den ordinære generalforsamling godkendte regnskab for det fore- gående regnskabsår med tilhørende status, revideret af Kommunernes Revisionsafdeling. Samtidigt fremsendes den på den ordinære generalforsamling godkendte budgetramme for det kommende driftår.

Inden udgangen af september måned fremsender bestyrelsen det godkendte drifts- og anlægsbudget til Brøndby Kommunes godkendelse.
Optagelse af lån, kautions- og garantiforpligtelser kræver Brøndby Kommunes godkendelse.

§ 22. Opløsning
Opløsning af den selvejende institution skal finde sted, såfremt brugsretten til Brøndby
Havn ophører.

I øvrigt kan opløsning ske ved beslutning efter de i § 22 anførte regler. Beslutningen skal meddeles til Brøndby Kommune.

Eventuelt provenu, der fremkommer ved S/I Brøndby Havns opløsning, tilfalder Brøndby
Kommune til anvendelse inden for S/I Brøndby Havns formål.

Ved opløsning hæfter Brøndby Kommune ikke for institutionens gældsforpligtelser, ej heller for tilbagebetaling af indbetalte indskud.

§ 23. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af havnebestyrelsen, eller ved forslag fremsat af min. 1/4 stemmeberettigede bådpladslejere.

Vedtægtsændringer kan alene ske ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst
2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og herefter med mindst 2/3 flertal af de afgivende stemmer.

Opfyldes denne betingelse ikke, indkaldes til ny generalforsamling, hvor godkendelse af vedtægtsændringer kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer.

Beslutningen skal meddeles til, og godkendes af, Brøndby Kommune.

§ 24. Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft fra underskriftsdatoen.

I perioden frem til den første ordinære generalforsamling fortsætter administrationen efter de hidtil gældende principper.

Ved den første ordinære generalforsamling i Brøndby Havn, vælges halvdelen af den tiltrædende bestyrelse kun for 1 år.

Vedtaget af Repræsentantskabet for Brøndby Havn 13. juni 2006

Vedtaget af Bestyrelsen for Brøndby Havn 13. juni 2006

 

Ændring i bestyrelsen

12.10.2023
Kære havnemedlemmer

Ved sidste bestyrelsesmøde trådte vores formand Flemming Madsen tilbage pga. et stort arbejdspres på hans daglige arbejde.
Flemming har indvilliget i at blive i bestyrelsen, som menigt bestyrelsesmedlem med varetagelse af næstformandens opgaver indtil næste generalforsamling.
Næstformand Geert Magnussen er indtrådt som formand indtil næste generalforsamling.
En enig bestyrelse bakker op om denne beslutning. Vi har vendt denne løsning med juristerne i Brøndby Kommune og vores egen advokat, som har godkendt rokaden inden vi nu kunne melde det ud til jer.

Det er beklageligt, at billeder af bestyrelsen fejlagtigt er lagt på hjemmesiden før denne meddelelse og har været med til at skabe forvirring blandt medlemmerne.

Med venlig hilsen
S/I Brøndby Havn
Bestyrelsen

Geert Magnussen
Formand

Bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.02.2024 

Generalforsamling er afholdes 17.april

Indkaldelse til generalforsamling 17.april 2024
Forslag til Havnetakster og budget 2025
Årsregnskab 2023  

Klage over ulovlig beboelse

Brøndby kommune har modtaget en klage over ulovlig beboelse i Brøndby Havn.
Brøndby kommune har forlangt en udtalelse fra bestyrelsen og et møde om b.la. den ulovlige beboelse.
Vi har vedhæftet klagen tilsendt Brøndby kommune og indskærper at det ikke er tilladt at bo i sin båd uden gyldig beboertilladelse

Klage til Brøndby kommune

Orientering til havnebrugere

Januar 2023  Åbent brev til havnebrugere